درجست وجوی خدا سیاه نوشته های خود را به زلالی آب وآیینه وبه رهایی باد در خنکای نسیم های ایترنتی به دست وب می سپارم.... تا دوستانی که دلشان چون آب شفاف وچون صاعقه گیراست هم نای نی ام شوند {ع. م. تنها} http://abre13.mihanblog.com 2018-01-21T11:44:36+01:00 text/html 2012-11-06T06:21:30+01:00 abre13.mihanblog.com اسما شعبانی زندگی یعنی چه؟ http://abre13.mihanblog.com/post/285 <font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">شب آرامی بود </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">می روم در ایوان ، تا بپرسم از خود ، </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی یعنی چه !؟</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">مادرم سینی چایی در دست ، </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">گل لبخندی چید ، هدیه اش داد به من </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">خواهرم ، تکه نانی آورد ، </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">آمد آنجا ، لب پاشویه نشست ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">به هوای خبر از ماهی ها</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">دست ها کاسه نمود ، چهره ای گرم در آن کاسه بریخت</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">و به لبخندی تزئینش کرد</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">هدیه اش داد ، به چشمان پذیرای دلم</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">پدرم دفتر شعری آورد ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">تکیه بر پشتی داد ، شعر زیبایی خواند ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">و مرا برد ، به آرامش زیبای یقین </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">با خودم می گفتم :</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، راز بزرگی ست که در ما جاری ست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، فاصله ی آمدن و رفتن ماست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">رود دنیا ، جاری ست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، آبتنی کردن در این رود است </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">وقت رفتن ، به همان عریانی ، که به هنگام ورود ، آمده ایم </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">قصه آمدن و رفتن ما تکراری است</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">عده ای گریه کنان می آیند</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">عده ای ، گرم تلاطم هایش</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">عده ای بغض به لب ، قصد خروج</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">فرق ما ، مدت این آب تنی است</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">یا که شاید ، روش غوطه وری</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد ، هیچ !!!</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، باور تبدیل زمان است در اندیشه عمر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، جمع طپش های دل است</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، وزن نگاهی ست ، که در خاطره ها می ماند </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، بازی نافرجامی است ، </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">که تو انبوه کنی ، آنچه نمی باید برد</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">و فراموش شود ، </font><font color="#003300" size="3">آنچه که ره توشه ماست</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">شاید این حسرت بیهوده که در دل داری ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">شعله ی گرمی امید تو را ، خواهد کشت </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، درک همین اکنون است </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، شوق رسیدن به همان فردایی ست ، که نخواهد آمد </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">تو ، نه در دیروزی ، و نه در فردایی </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">ظرف امروز ، پر از بودن توست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">شاید این خنده که امروز ، دریغش کردی </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">آخرین فرصت همراهی با ، امید است </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، بند لطیفی است که بر گردن روح افتاده ست</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، فرصت همراهی تن با روح است</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">روح از جنس خدا</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font size="3"><font color="#003300">و تن ، این مرکب دنیایی از جنس فنا</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، یاد غریبی ست که در حافظه ی خاک ، به جا می ماند </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، رخصت یک تجربه است</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">تا بدانند همه ، </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">تا تولد باقی ست</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">می توان گفت خدا امیدش </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">به رها گشتن انسان ، باقی است</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه ی برگ </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، باور دریاست در اندیشه ی ماهی ، در تنگ </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، ترجمه ی روشن خاک است ، در آیینه ی عشق </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، فهم نفهمیدن هاست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، سهم تو از این دنیاست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، پنجره ای باز به دنیای وجود </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">تا که این پنجره باز است ، جهانی با ماست ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">فرصت بازی این پنجره را دریابیم ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">در نبیندیم به نور </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">پرده از ساحت دل ، برگیریم ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">رو به این پنجره با شوق ، سلامی بکنیم </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، رسم پذیرایی از تقدیر است </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">سهم من ، هر چه که هست</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">من به اندازه این سهم نمی اندیشم</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">وزن خوشبختی من ، وزن رضایتمندیست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">شاید این راز ، همان رمز کنار آمدن و سازش با تقدیر است</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی شاید ، </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">شعر پدرم بود ، که خواند </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">چای مادر ، که مرا گرم نمود </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">نان خواهر ، که به ماهی ها داد </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی شاید آن لبخندی ست ، که دریغش کردیم </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، زمزمه ی پاک حیات است ، میان دو سکوت </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">زندگی ، خاطره ی آمدن و رفتن ماست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">لحظه ی آمدن و رفتن ما ، تنهایی ست </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">من دلم می خواهد ،</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300" size="3">قدر این خاطره را ، دریابم</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#003300">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; " کیوان شاهبداغی "</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p> text/html 2012-07-21T03:26:00+01:00 abre13.mihanblog.com اسما شعبانی ماه رمضان .... ماه رحمت http://abre13.mihanblog.com/post/284 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt=http://arsh.lmo.ir/wp-content/uploads/2011/07/ramazan.jpg src="http://arsh.lmo.ir/wp-content/uploads/2011/07/ramazan.jpg"><BR><FONT size=4><BR style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"></FONT> <P style="FONT-WEIGHT: bold; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif" align=justify><FONT size=4>رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: </FONT></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif" align=justify><FONT color=#000080 size=4>هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛</FONT></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif" align=justify><FONT color=#ff0000 size=4>رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم. </FONT></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif" align=left><FONT size=4>(بحار الانوار، ج 93، ص 342)</FONT></P><BR> text/html 2012-07-18T06:53:51+01:00 abre13.mihanblog.com اسما شعبانی تقدیم به او که در قلبم جاودانه است..... http://abre13.mihanblog.com/post/282 <table style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;" border="0" cellpadding="3" width="100%" height="702"><tbody><tr> <td width="25%" height="38"><font size="5"><br></font></td> <td width="50%" height="38"> <p align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p></td> <td width="25%" height="38"><font size="5"><br></font></td></tr> <tr> <td width="25%" height="610"><font size="5"><br></font></td> <td valign="top" width="50%" height="610"> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">در تلاش شب که ابر تیره می بارد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">روی دریای هراس انگیز</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وز فراز برج بارانداز خلوت مرغ باران می کشد فریاد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خشم آمیز</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">و سرود سرد و پر توفان دریای حماسه خوان گرفته اوج</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می زند بالای هر بام و سرایی موج</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">و عبوس ظلمت خیس شب مغموم</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ثقل ناهنجار خود را بر سکوت بندر خاموش می ریزد -</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می کشد دیوانه واری</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در چنین هنگامه</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی گام های کند و سنگینش</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">پیکری افسرده را خاموش.</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مرغ باران می کشد فریاد دائم :</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">-عابر ! ای عابر !</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">جامه ات خیس آمد از باران.</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">نیستت آهنگ خفتن</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">یا نشستن در بر یاران؟...</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ابر می گرید</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">باد می گردد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">و به زیر لب چنین می گوید عابر :</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">- آه!</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">رفته اند از من همه بیگانه خو با من...</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">من به هذیان تب رویای خود دارم</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">گفتگو با یار دیگرسان</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">کاین عطش جز با تلاش بوسه خونین او درمان نمی گیرد .</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">اندر آن هنگامه کاندر بندر مغلوب</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">باد می غلتد درون بستر ظلمت</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ابر می غرد وز او هر چیز می ماند به ره منکوب،</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مرغ باران می زند فریاد :</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">- عابر! در شبی اینگونه توفانی</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; گوشه گرمی نمی جویی ؟</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; یا بدین پرسنده دلسوز</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; پاسخ سردی نمی گویی ؟</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ابر می گرید</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">باد می گردد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">و به خود اینگونه در نجوای خاموش است عابر :</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">- <span lang="fa">خانه ام ، افسوس !</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; بی چراغ و آتشی آنسان که من خواهم ، خموش و سرد و تاریک است.</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">رعد می ترکد به خنده از پس نجوای آرامی که دارد با شب چرکین</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وز پس نجوای آرامش</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">سرد خندی غمزده ، دزدانه ، از او بر لب شب می گریزد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می زند شب با غمش لبخند...</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مرغ باران می دهد آواز:</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">- ای شبگرد!</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; از چنین بی نقشه رفتن تن نفرسودت ؟</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ابر می گرید</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">باد می گردد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وبه خود اینگونه نجوا می کند عابر :</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">- با چنین هر در زدن ، هر چوشه گردیدن،</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; در شبی که ش وهم از پشتان چونان قیر نوشد زهر ،</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; رهگزار مقصد فردای خویشم من ...</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp; ورنه در اینگونه شب اینگونه باران اینچنین توفان</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">که تواند داشت منظوری که سودی در نظر با آن نبندد نقش؟</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مرغ مسکین ! زندگی زیباست</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">خورد و خفتی نیست بی مقصود.</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می توان هرگونه کشتی راند بر دریا:</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می توان مستانه در مهتاب با یاری بلم بر خلوت آرام دریا راند</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می توان زیر نگاه ماه با آواز قایقران سه تاری زد لبی بوسید.</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">لیکن آن شبخیز تن پولاد ماهیگیر</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">که به زیر چشم توفان برمی افرازد شراع کشتی خود را</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">در نشیب پرتگاه مظلم خیزاب های هایل دریا</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">تا بگیرد زاد و رود زندگی را از دهان مرگ ،</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مانده با دندانش آیا طعم دیگرسان</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">از تلاش بوسه ای خونین </span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">که به گرماگرم وصلی کوته و پر درد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">بر لبان زندگی داده است؟</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مرغ مسکین ! زندگی زیباست...</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">من در این گود سیاه و سرد توفانی نظر با جستجوی گوهری دارم</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">تارک زیبای صبح روشن فردای خود را تا بدان گوهر بیارایم.</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مرغ مسکین ! زندگی، بی گوهری اینگونه ، نازیباست !</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">اندر آن سرمای تاریکی </span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">که چراغ مرد قایقچی به پشت پنجره افسرده می ماند</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">و سیاهی می مکد هر نور را در بطن هر فانوس</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وز ملالی گنگ</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">دریا</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در تب هذیانیش</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با خویش می پیچد ،</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وز هراسی کور</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">پنهان می شود</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در بستر شب</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وز نشاطی مست</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">رعد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از خنده می ترکد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وز نهیبی سخت</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ابر خسته</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می گرید ، -</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">زیر بام قایقی بر ماسه ها وارون پی تعمیر</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">بین جمعی گفتگوشان گرم</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">شمع خردی شعله اش بر فرق می لرزد.</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ابر می گرید</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">باد می گردد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">وندرین هنگامه</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی گام های کند و سنگینش</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">مرد وا می استد از راهش</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وز گلو می خواند آوازی که </span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماهیخوار می خواند شباهنگام</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر دریا</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">پس ، بزیر قایق وارون</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">با تلاشش از پی بهزیستن ، امید می تابد به چشمش رنگ...</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می زند باران به انگشت بلورین</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضرب</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با وارون شده قایق</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می کشد دریا غریو خشم</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می خورد شب</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر تن</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از توفان</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به تسلیمی که دارد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مشت</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">می گزد بندر</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">با غمی انگشت .</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">تا دل شب از امید انگیز یک اختر تهی گردد</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">ابر می گرید</span></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa">باد می گردد ...&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"><a title="شعر نو" href="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai/shereNo.htm"><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></a><img src="http://cad.ece.ut.ac.ir/%7Eshojai//Poems/Morghe%20Baran_files/4631.gif" border="0" width="110" height="53"></font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="5"><span lang="fa"></span>&nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2012-04-24T13:08:13+01:00 abre13.mihanblog.com اسما شعبانی یازهرا. ...... http://abre13.mihanblog.com/post/281 <br><p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">یازهرا... یازهرا... یازهرا...یازهرا...</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">یاد داری آمدم در خانه ات</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">شد وجودم مشعل کاشانه ات</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">آن زمان نه ساله بودم یا علی</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">مثل برگ لاله بودم یا علی</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">مادرم آن شب&nbsp; علی &nbsp;زنده نبود</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">گرچه گفتی که عزیزت بوده ام</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما علی...</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">سالها اما کنیزت بوده ام</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">درد بی مادر شدن را دیده ام</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس &nbsp;علی جان &nbsp;&nbsp;زینبم غم میکشد</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">من نباشم سخت ماتم میکشد</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">یا علی </font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">محض خدا گریه نکن</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">تو ببین حال مرا گریه نکن</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">درد دارم.</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">درد دارم <font color="#ff0000">درد پهلو</font> یا علی</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4"><font color="#ff0000">درد سینه</font>&nbsp; درد زانو یا علی</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">دردهایی که میکشم نا گفتنی</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">فکر تابوتی...</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">که <font color="#ff0000">زهرا </font>رفـتنیـست</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">من دوتا&nbsp; بودم به پا چنگم زدن</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4"><font color="#ff0000">بار شیشه</font> داشتم سنگم زدن</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">راحت از فکر و خیالم کن علی</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4"><font color="#ff0000">جان زهرایت</font> حلالم کن علی</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">شب آمد </font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">برسرت تنها نشستم</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">ز پا افتاده بود در خود&nbsp; شکستم</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font color="#ff0000" face="times new roman, times, serif" size="4">فاطمه</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">برای مرگ من بس باشد این داغ</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">که من با دست خود چشم تو بستم</font></strong></p> <p><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">یازهرا... یازهرا... یازهرا...یازهرا...</font></strong></p><br><br> text/html 2011-12-26T12:56:52+01:00 abre13.mihanblog.com اسما شعبانی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ http://abre13.mihanblog.com/post/280 <font size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><p align="center"><img style="WIDTH: 413px; HEIGHT: 478px" src="http://up98.org/upload/server1/01/t/98et7tv79a2tf4gjnrtc.jpg" width="391" height="552"></p> <p>شیشه می شکند!</p> <p>یک نفر می پرسد:چرا شیشه شکست؟</p> <p>مادری میگوید:شاید این رفع بلاست</p> <p>یک نفر زمزمه کرد:باد سرد وحشی مثل یک کودک شطان آمد،شیشه پنجره را زود شکست.</p> <p>کاش امشب که دلم مثل آن شیشه ی مغرور شکست،عابری خنده کنان می آمد...</p> <p>تکه ای از آن برمی داشت.مرحمی بر دل تنگم می شد.امشب اما دیدم...</p> <p>هیچ کس هیچ نگفت!!!!!</p> <p>قصه ام را نشنید...!!!</p> <p>ازخودم می پرسم:آیا ارزش قلب من از شیشه ی پنجره هم کمتر است؟؟؟</p> <p>دل من سخت شکست اما،هیچ کس هیچ نگفت و نپرسید :چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟</p> </span></font> text/html 2011-12-26T12:36:20+01:00 abre13.mihanblog.com اسما شعبانی بی واژه http://abre13.mihanblog.com/post/279 <div style="text-align: center; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3"><span lang="fa"><p dir="rtl" align="center"><img style="WIDTH: 516px; HEIGHT: 419px" src="http://www.up98.org/upload/server1/01/t/inij7ex7icfle8op940b.jpg" width="528" height="419"></p> <p dir="rtl">شبی از پشت یك تنهایی نمناك و بارانی تو را با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا كردم</p> <p dir="rtl">تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا كردم</p> <p dir="rtl">پس از یك جست و جوی نقره ای در كوچه های آبی احساس </p> <p dir="rtl">تو را از بین گلهایی كه در تنهای ام رویید،با حسرت جدا كردم </p> <p dir="rtl">و تو در پاسخ آبی ترین موج تمنای دلم گفتی </p> <p dir="rtl">دلم حیران و سرگردان چشمانی است رویایی</p> <p dir="rtl">و من تنها برای دیدن زیبایی آن چشم</p> <p dir="rtl">تو را در دشتی از تنهایی و حسرت رها كردم</p> <p dir="rtl">همین بود آخرین حرفت </p> <p dir="rtl">و بعد از عبور تلخ و غمگینت </p> <p dir="rtl">حریم چشم هایم را به روی اشكی از جنس غروب ساكت و نارنجی خورشید وا كردم</p> <p dir="rtl">نمی دانم چرا رفتی </p> <p dir="rtl">نمی دانم چرا ،شاید خطا كردم </p> <p dir="rtl">وتو بی آنكه فكر غربت چشمان من باشی </p> <p dir="rtl">نمی دانم كجا ،تا كی ،برای چه </p> <p dir="rtl">ولی رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه می بارید </p> <p dir="rtl">وبعد از رفتنت یك قلب دریایی ترك بر داشت </p> <p dir="rtl">و بعد از رفتنت رسم نوازش در غمی خاكستری گم شد </p> <p dir="rtl">و گنجشكی كه هرروزاز كنار پنجره با مهربانی دانه برمی داشت </p> <p dir="rtl">تمام بالهایش غرق دراندوه وغربت شد</p> <p dir="rtl">وبعد از رفتن تو آسمان چشم هایم خیس باران بود</p> <p dir="rtl">و بعد از رفتنت انگار كسی حس كرد من بی تو تمام هستی ام از دست خواهد رفت</p> <p dir="rtl">كسی حس كرد من بی تو هزاران بار در هر لحظه خواهم مرد</p> <p dir="rtl">وبعد از رفتنت دریا چه بغضی كرد </p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">كسی فهمید تو نام مرا از یاد خواهی برد </p> <p dir="rtl">و من با آنكه می دانم تو هرگز یاد من را با عبور خود نخواهی برد </p> <p dir="rtl">هنوز آشفته ی چشمان زیبای توام </p> <p dir="rtl">برگرد...!!</p> <p dir="rtl">ببین كه سرنوشت انتظار من چه خواد شد</p> <p dir="rtl">و بعد از این همه طوفان ووهم وپرسش وتردید</p> <p dir="rtl">كسی از پشت قاب پنجره آرام و زیبا گفت :</p> <p dir="rtl">تو هم در پاسخ این بی وفایی ها بگو در راه عشق و انتخاب آن خطا كردم </p> <p dir="rtl">و من در حالتی ما بین اشك و حسرت و تردید</p> <p dir="rtl">كنار انتظاری كه بدون پاسخ و سردست</p> <p dir="rtl">و من در اوج پاییزی ترین ویرانی یك دل </p> <p dir="rtl">میان غصه ای از جنس بغض كوچك یك ابر </p> <p dir="rtl">نمی دانم چرا؟شاید به رسم عادت و پروانگی مان باز</p> <p dir="rtl">"برای شادی و خوشبختی</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;باغ قشنگ آرزوهایت دعا كردم........................"</p></span></font></div>